Members

Kenji Takizawa
Associate Professor
Taro Kanai
D2
Takashi Kuraishi
D2
Yuto Otoguro
D2
Takafumi Sasaki
D2
Levent Aydinbakar
D1
Takuya Terahara
D1
Tomohiro Jitsukawa
M2
Takahiro Ohara
M2
Haruki Okamura
M2
Hiroaki Uchikawa
M2
Masayuki Kaneko
M1
Kenji Komiya
M1
Kenichiro Nagaoka
M1
Masaya Omori
M1
Kensuke Shiozaki
M1
Tatsuya Tanaka
M1
Ayaka Yoshida
M1
Kazuma Arai
B4
Kyohei Hirota
B4
Gaku Inoue
B4
Masaki Kitamura
B4
Ryotaro Kobayashi
B4
Taiga Ogura
B4
Masaki Sakamoto
B4
Shunsuke Shimamura
B4
Ryohei Takeda
B4
Kazuki Takeuchi
B4
Shohei Utsuka
B4
Shunsuke Wada
B4
Natsuhiro Yano
B4
Gaku Endo
B3
Kei Goto
B3
Yutaro Ito
B3
Masahiro Kuwada
B3
Daisaku Matsuda
B3
Atsushi Miwa
B3
Kotaro Nagai
B3
Natsumi Nagashima
B3
Yusuke Okumura
B3
Momoko Takano
B3
Atsushi Tsushima
B3
Kazutoshi Yamada
B3
Satoshi Yamasaki
B3
Reha Avsar
Visitor
Alessio Castorrini
Visitor
Hirokazu Takagi
Former
Shohei Asada
Former
Naoya Okada
Former
Shinichiro Tabata
Former
Naoki Aoyama
Former
Yuki Tsutsui
Former
Hitoshi Hattori
Former
Narumi Toh
Former
Shota Hayashi
Former
Hiroki Mochizuki
Former
Keiya Tomizawa
Former